Monday 12 Aug Mon 12 Aug
Tuesday 13 Aug Tue 13 Aug
Wednesday 14 Aug Wed 14 Aug
Thursday 15 Aug Thu 15 Aug
Friday 16 Aug Fri 16 Aug
Saturday 17 Aug Sat 17 Aug
Sunday 18 Aug Sun 18 Aug
 
 
Personal Training 09:30 - 10:30 Peyman Nematipoor 
 
 
 
 
 
personal Training een persoon 18:00 - 19:00 Peyman Nematipoor 
 
 
personal Training een persoon 20:30 - 21:30 Peyman Nematipoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilates 09:15 - 10:15 Peyman Nematipoor 
 
 
Personal Training 10:45 - 11:45 Peyman Nematipoor 
 
personal Training een persoon 16:00 - 17:00 Peyman Nematipoor 
personal Training een persoon 17:15 - 18:15 Peyman Nematipoor 
 
personal Training een persoon 19:00 - 20:00 Peyman Nematipoor 
Functional Training 20:00 - 21:00 Peyman Nematipoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personal Training een persoon 07:00 - 08:00 Peyman Nematipoor 
 
 
 
 
personal Training een persoon 12:15 - 13:15 Peyman Nematipoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funtional Mix 10:00 - 11:15 Peyman Nematipoor